Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Kerk Orrel Musiek (mp3) met Lied woorde (txt)
Gesange vir SameSang in aanbidding tot God se eer!>

Gesang     1 - Halleluja, ons loof U, Heer; aanbid U, Vader, gee U eer,
Gesang     2 - Die Heer is God en niemand meer; Sy almag ken geen perke.
Gesang     3 - Drie-Enige God, ons wil U met smeek en dank gebede:
Gesang     4 - O Vader, God, almagtig, goed,
Gesang     5 - Kom dank nou almal God
Gesang     6 - Heilig, Heilig, Heilig, Heer, God Almagtig,
Gesang     8 - Loof, heel die skepping,
Gesang     9 - Heilig, Heilig, Heilig, Here,
Gesang   10 - Gorte GOD, aan U die eer!
Gesang   12 - Die Heer is God, van alles Heer,
Gesang   13 - O Heer, myY God, gy U is wysheid
Gesang   16 - Aanbiddelike Skepperheer
Gesang   17 - Sing, al wat leef, met blye klank
Gesang   19 - Wie hier U skeppingswerk aanskou
Gesang   22 - O Hemelvader, uit U hand
Gesang   23 - Grote God, U skepperhand
Gesang   25 - Waar tye wissel, troue Vader,
Gesang   26 - Ure, dae, maande, jare skuif
Gesang   28 - Ons harte is verheug dat God,
Gesang   29 - Here hoeveel blye dae
Gesang   30 - Ons Vader en ons troue God,
Gesang   33 - Sien ons ootmoedig voor U nader,
Gesang   34 - O GOD van Jakob, deur U hand
Gesang   36 - Terwyl ons bid vir elke volk
Gesang   38 - U wat van ouds af ons behoed
Gesang   40 - U goedheid, Heer,
Gesang   41 - Moet jy stry teen moeilikhede,
Gesang   43 - God het geskep - ´n berg ´n rots
Gesang   47 - Op berge en in dale
Gesang   48 - Wat baat dit, Heer, om my te kwel
Gesang   53 - O Heer, my sonde is so groot !
Gesang   55 - O God, hoe salig om te weet
Gesang   56 - Wil Heer in mededoë
Gesang   57 - Diep O God, diep neergeboë
Gesang   61 - Wonderbare Koning
Gesang   62 - Loof die Heer al wat lewe
Gesang   63 - Lofsing die Here
Gesang   64 - Erkentlik deur die dae
Gesang   67 - O diepte van die rykdom
Gesang   68 - Bring lof en dank; aan God die eer,
Gesang   72 - O Seun, in volheid van die tyd
Gesang   73 - So lief het God die wêreld
Gesang   74 - "God is liefde!" juig ons harte
Gesang   77 - Die volk wat in die donker wandel
Gesang   80 - O Christus, ons verlange
Gesang   82 - Vanuit die hemel is gebring
Gesang   84 - Weer dink ons saam aan daardie nag
Gesang   87 - Kom, kinders, besing,
Gesang   88 - Kom, alle getroues
Gesang   89 - Jesus, ons loof U!
Gesang   90 - Herders op die ope velde
Gesang   94 - Eens in die volheid van die tyd
Gesang   95 - Ek kniel ook voor U voete, Heer
Gesang   96 - Stille nag, Heilige nag
Gesang 103 - O die goeie tyding
Gesang 109 - Saam met Sy kerk wil ek bely
Gesang 117 - JESUS, Lam gelei ter slagting,
Gesang 122 - O HEER, uit bloed en wonde,
Gesang 130 - Middelpunt van ons verlange
Gesang 132 - Die woord het deur die eeue
Gesang 133 - Is dit, is dit my Koning?
Gesang 138 - Jesus leef en ons met Hom
Gesang 142 - Kom, almal, laat jul stem verrys !
Gesang 144 - Hy triomfeer, die seun van God !
Gesang 146 - Die Heer, die Heer het opgestaan !
Gesang 147 - Ons hoor die Paasfeesklokke.
Gesang 148 - Ons juig weer oor ´n leë graf,
Gesang 149 - Triomf, Triomf, Immanuel
Gesang 151 - Die dag breek oor Jerusalem
Gesang 154 - Ons juig oor onse Heer se kroning
Gesang 155 - Tot in die hoogste hemel, eer
Gesang 158 - Loof die Koning, alle volke,
Gesang 159 - Ons sing nou bly ons vreugdelied
Gesang 163 - Loof Christus, roem Sy wonderdade
Gesang 165 - Wanneer U as die regter kom
Gesang 166 - "Kyk, Hy kom !"
Gesang 167 - Het jy gehoor dat eenmaal
Gesang 168 - Ons sien die tekens van die tyd
Gesang 169 - O Jesus, laat my nooit vergeet
Gesang 171 - Hef op jul hoofde, vromes
Gesang 174 - Hierdie wêreld gaan verby
Gesang 175 - Net soos die landman wat tevrede
Gesang 177 - Ek sien ´n nuwe hemel kom
Gesang 178 - Dié met helder witte klere
Gesang 179 - Reikhalsend bly die skepping wag
Gesang 180 - Sou die graf my nog laat bewe ?
Gesang 181 - Jesus, U verbly my
Gesang 182 - Besing die lof van Jesus saam
Gesang 183 - Heilige Jesus, Heer van die here
Gesang 186 - Hef, Christenvolk, ´n lofsang aan
Gesang 188 - Jesus neem die kleine kinders
Gesang 190 - Neem my lewe, laat dit Heer (herhaal laaste 2reels)
Gesang 192 - Jesus, Rots vir my geslaan (herhaal laaste 2reels)
Gesang 194 - Kom, laat ons saam tot Jesus nader
Gesang 200 - Jesus wat my liefhet, Heer
Gesang 202 - Here, hoe blymoedig
Gesang 207 - Here, hoe blymoedig
Gesang 212 - Die Here salf ons met Sy gees
Gasang 214 - O Gees van Vader en van Seun
Gasang 215 - Die Seun het aan Gods reg voldoen
Gasang 216 - Herskep, O Gees, laat leef, O Gees
Gasang 217 - ´n Vaste burg is onse God
Gasang 218 - Hou Christus self Sy kerk in stand
Gesang 219 - U Koning, groot in ere
Gesang 220 - U self het oor Jerusalem
Gesang 221 - Die vredevaandel word ontvou
Gesang 222 - Bring aan die volke die boodskap van
Gesang 223 - Goddelike liefdebande
Gesang 224 - O Heer, U laaste woorde
Gesang 225 - Wagter, wakend op die mure
Gesang 227 - Jesus neem die sondaars aan
Gesang 229 - Verbly jul in die Here
Gesang 230 - Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het
Gesang 234 - Hoe heerlik is die Jesus-naam
Gesang 235 - Heer Jesus, U was self ´n kind
Gesang 238 - My God, hoe kragt´loos, hoe ontaard
Gesang 239 - Here, al U skeppingswerke
Gesang 240 - Uit diepste nood roep ek na U
Gesang 242 - O Jesus, in U lyding
Gesang 244 - Heiland, as in ootmoed stil
Gesang 245 - Ek glo vas in God, die Vader
Gesang 245 - Geloofsbelydenis, Ewig onbegryplik wese
Gesang 247 - My volk, Ek self het jou verwek
Gesang 255 - Ons was nie daar in Betlehem
Gesang 256 - "Gewis en seker " sê u God
Gesang 258 - Waak christen staan in die geloof
Gesang 260 - Gelukkig hy wat hulp verleen
Gesang 264 - God, enkel lig, voor U gesig
Gesang 267 - Heer my God, ek buig met vreugde
Gesang 269 - My lewe bly aan U gewy
Gesang 270 - Here Jesus ek is klein
Gesang 275 - Heilge Jesus, wat my lewe
Gesang 278 - Heiland, God en Menseseun
Gesang 279 - Bly by my Heer, terwyl die skemer
Gesang 281 - Heer Jesus, ware mens en God
Gesang 285 - Salig in die Heer te sterwe
Gesang 286 - O Jesus, as ek mor en kla
Gesang 287 - O Jerusalem, Gods woning
Gesang 293 - Ons Vader, in die hemel hoog
Gesang 294 - Ons Vader in die hemel hoog
Gesang 297 - O God, ons wil U altyd deur
Gesang 313 - Intree lied, Gee dat U Gees die leraar sterk